Warunki najmu

Postanowienia ogólne

 1. Warunki Najmu określają ogólne warunki najmu sprzętu budowlanego, ogrodniczego, maszyn budowlanych oraz podnośników przez firmę PPHU MAGOR na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów, zwanych dalej Najemcą.
 2. Najemca oświadcza,że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy zgodnie z zasadami reprezentacji bezpośrednio ze skutkiem dla swoich mocodawców oraz potwierdzają,że w przypadku wadliwości lub nieskuteczności  tego oświadczenia wobec strony przejmują na siebie osobistą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jako zobowiązania własne.
 3. Wydanie sprzętu następuje w siedzibie firmy lub w miejscu wskazanym przez Najemcę, określonym w Umowie Najmu.
 4. Najem wygasa z chwilą zwrotu Przedmiotu Najmu do siedziby firmy Wynajmującego lub odebrania go ze wskazanego miejsca przez Najemcę.
 5. Wynajmujący może świadczyć na rzecz Najemcy usługi transportowe, rozładunek, załadunek oraz inne usługi związane z Przedmiotem Najmu na warunkach ustalanych indywidualnie z Najemcą.
 6. Minimalny czas najmu  wynosi 1 dobę – 24 godz. i jest to minimalny okres najmu.
 7. Dobowy limit pracy Przedmiotu Najmu wynosi 8 MTG (motogodzin), chyba że Strony ustaliły inaczej.

Obowiązki Stron  

 1. Wynajmujący oświadcza,że Przedmiot Najmu jest sprawny,czysty oraz wyposażony w paliwo.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazywania danych technicznych, instrukcji obsługi Przedmiotu Najmu na żądanie Najemcy
 3. Najemca oświadcza, że Przedmiot Najmu będzie używany z należytą starannością zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem oraz przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo  kwalifikacje oraz uprawnienia do jego obsługi.
 4. Najemca oświadcza,że zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Najmu, w tym do codziennej kontroli i obsługi w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w szczególności sprawdzania i w razie potrzeby uzupełniania poziomu oleju w silnikach (dotyczy silników spalinowych)  i innych płynów oraz filtrów powietrza (dotyczy sprzętu posiadającego filtr).
 5. Najemca nie może, bez pisemnej zgody wynajmującego dokonywać żadnych samodzielnych  napraw czy modyfikacji Przedmiotu Najmu.
 6. W przypadku wadliwego działania przedmiotu Najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia  tego faktu Wynajmującemu i niekorzystanie z Przedmiotu Najmu do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wynajmującego. Czynsz najmu nie jest naliczany tylko za zgłoszoną i uznaną przez Wynajmującego przerwę w pracy spowodowaną jego awarią.  
 7. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu, Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. W przypadku usterki, zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, a także Policji w przypadku jego kradzieży lub dewastacji.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności jak wypadek drogowy czy pożar, Najemca ma   obowiązek bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie służby ( policja, straż pożarna itp ).
 8. W przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu Najmu , Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wartość Przedmiotu Najmu wskazanej w niniejszej umowie w terminie 14 dni od powstania powyższych okoliczności.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego nieprawidłowego stanu Przedmiotu Najmu , wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztem naprawy. Najemca zobowiązany jest uregulować koszt naprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznym koszcie naprawy. 
 10. Najemca odpowiedzialny jest za szkody wobec osób trzecich powstałych na skutek prac prowadzonych przy użyciu wynajętego Przedmiotu Najmu.
 11. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego, udostępnić Przedmiotu Najmu do  użytkowania osobie trzeciej, ani go podnająć.
 12. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot  Najmu oczyszczony i kompletny w przewidywanym dniu i godz. zwrotu, na  własny koszt (chyba,że umowa stanowi inaczej). W przypadku zwrotu nieoczyszczonego Przedmiotu Najmu, Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia określonymi poniżej.
 13. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów kontaktowych.
 14. Najemca pokrywa koszty paliwa we własnym zakresie oraz odpowiada za stosowanie paliwa  dobrej jakości.

 Czynsz Najmu

 1. Z tytułu korzystania z Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu, wskazanego w umowie, powiększonego o podatek Vat. W  przypadku zwłoki z w płatnością czynszu, Wynajmujący nalicza odsetki ustawowe.
 2. Czynsz najmu jest naliczany wg stawki dobowej – 24 godz. Czynsz najmu naliczany jest za cały okres najmu z góry. Faktury Vat będą wystawiane na koniec okresu najmu.
 3. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń  Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy najmu , Najemca wpłaca kaucję  w wysokości określonej w umowie, gotówką lub na konto: PKO BP S.A. 28 1020 2368 0000 2202 0024 3428
  Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zdaniu wynajmowanego sprzętu w terminie do 7 dni roboczych.
 4. W przypadku szkody komunikacyjnej ( pojazdy ) następuje przepadek kaucji.
 5. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu w ustalonym terminie i niezawiadomieniu o przedłużeniu najmu sprzętu, Wynajmujący naliczy karę umowną w wysokości 200% wartości stawki dziennego czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu do dnia zwrotu przez Najemcę. 

Wypowiedzenie umowy

 1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym,jeżeli Najemca zaniedbuje Przedmiot Najmu, narażajac go na utratę lub uszkodzenie, Przedmiot Najmu  jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 2. Wynajmujący ma prawo wysłać wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu, a także nakaz zwrotu Przedmiotu Najmu drogą elektroniczną, na wskazany adres. Datę doręczenia dokumentów Najemcy uznaję się za datę wysyłki na adres poczty elektronicznej.   
 3. W przypadku gdy Najemca zalega z uregulowaniem płatności na rzecz Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę Najmu w trybie natychmiastowym i żądać zwrotu Przedmiotu Najmu lub bezzwłocznie odebrać Przedmiot Najmu Najemcy samodzielnie, obciążając Najemcę kosztem transportu.

Dodatkowe opłaty oraz kary umowne netto

 1. Opłata za przekroczenie dobowego limitu pracy Przedmiotu Najmu to 1/8 stawki dobowej czynszu Najmu wynikającej z Umowy Najmu
 2. Opłata za mycie Przedmiotu Najmu od 20 PLN ( maszyny o wadze do 500 kg),  100 PLN  (maszyny o wadze powyżej 500kg).
  Maszyny silnie zabrudzone –  koszt mycia ustalany jest  indywidualnie.
 3. Opłata za brak paliwa  20 PLN + koszt paliwa
 4. Opłata za pracę serwisu 95 PLN za godzinę
 5. Opłata za dojazd serwisu  2,20 PLN /km
 6. Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu 150 PLN + koszty dojazdu
 7. Opłata za utratę dokumentów, instrukcji obsługi 300 PLN
 8. Opłata za brak elektrolitu w akumulatorach – koszt zakupu nowych akumulatorów 
 9. Opłata za zużycie tarczy do asfaltu lub betonu   1 MM- 100 PLN , całkowite zużycie tarczy  – 1000 PLN
 10. Opłata za zużycie noży (werykulatory)  1 MM 40 PLN
 11. Opłata za  zużycie grota ( młoty wyburzeniowe):  każdy 1 MM  12 PLN
 12. Opłata za zużycie bieżnika ogumienia: (Bobcat S100) 1 MM 200 PLN, ( Bobcat S185) 1 MM  325 PLN
 13. Opłata za  zapowietrzenie silnika spowodowane poprzez całkowite opróżnienie zbiornika paliwa 250,00 PLN
 14. Opłata za niezakręcony kranik paliwa   100 PLN